Ondernemingsraad TU Delft

Als werknemer kun je invloed hebben op de beslissingen in de TU Delft. Dat kan via de de ondernemingsraad (OR). In de OR zitten collega’s die alle werknemers vertegenwoordigen bij het College van Bestuur. Dit noem je medezeggenschap.

Hoe gaat medezeggenschap in zijn werk?

De leden van de OR zijn gekozen leden. Dit betekent dat zij zich verkiesbaar gesteld hebben voor de OR-verkiezingen. De OR heeft een zittingstermijn van drie jaar. Aan de TU Delft vinden in november 2020 weer nieuwe verkiezingen plaats.

Wat doet de Ondernemingsraad precies?

Grof gezegd houdt de OR in de gaten of de TU Delft haar werk goed doet. En of zij zich aan de afspraken houdt die zij heeft gemaakt met de raad en met de vakbond. Voorbeelden zijn:

  • Houdt de TU zich aan de afspraken in de wet of in de CAO-NU? Denk aan werktijden, salaris, vakanties, pauzes.
  • Houdt de universiteit zich aan de Arbowet? Als werknemer moet je gezond en veilig kunnen werken.
  • Worden mannen en vrouwen gelijk behandeld?
  • Gaat de universiteit goed om met jouw privacy?

Hoe ziet de OR aan de TU Delft er uit?

In de Ondernemingsraad TU Delft zijn drie fracties actief: twee vakbondsfracties (waar onder de FNV) en een onafhankelijke fractie. De raad heeft in totaal 19 zetels. Momenteel kampt de OR met vacatures.

FNV-fractie in de Ondernemingsraad TU Delft

Roy Amirullah
Lid
Dick Plettenburg
Lid
Hendrik Ploeger
Fractievoorzitter FNV
Biemla Sewnandan
Voorzitter OR
Robert van der Vlies
Lid
Vacature
Lid
Gerelateerd aan Ondernemingsraad
Gerelateerde documenten
Wet op de Ondernemingsraden
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek